Vedtægter


§ 1 Navn
Foreningens navn: Nedsatsyn.dk

§ 2 Formål
Nedsatsyn.dk har til formål at udføre frivilligt arbejde til fordel for personer med nedsat syn og alle med interesse for synsområdet i Danmark. Foreningens arbejde er ikke kommercielt men af almennyttig karakter.

§3 Medlemmer
Nedsatsyn.dk består af forskellige medlemstyper, som er nærmere beskrevet i foreningens formålsbestemmelser.

§ 4 Eksklusion af medlemmer
Hvis et medlem modarbejder eller overtræder foreningens formål eller vedtægter, eller på anden måde skader nedsatsyn.dk kan medlemmet ekskluderes med omgående virkning. Dette skal gøres af en enig bestyrelse.

§ 5 Kontingent
Medlemmerne er forpligtede til at betale kontingent. Kontingenterne for de enkelte medlemstyper fastsættes på årsmødet og vil fremgå af formålsbestemmelserne. Dersom et medlem ikke betaler sit kontingent efter 2. påmindelse derom, udmeldes medlemmet automatisk af foreningen med øjeblikkelig virkning og alle data om vedkommende slettes.
Ingen af medlemsgrupperne har nedsat kontingent og ingen medlemmer er fritaget for kontingent.

§ 6 Årsmøde Årsmødet er Nedsatsyn.dk’s øverste myndighed, og består af foreningens medlemmer. Ordinært årsmøde afholdes en gang årligt i første halvår og indkaldes af bestyrelsen.
Der skal skriftligt indkaldes til årsmøde 4 uger før afholdelsen. Der annonceres på foreningens forskellige platforme.

Årsmødets dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent og stemmetællere (min. 2).
  2. Bestyrelsens beretning fremlægges til debat og godkendelse.
  3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.
  4. Fastsættelse af kontingent efter forslag fra bestyrelsen.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Valg af A) bestyrelse og B) suppleant samt C) revisor og revisorsuppleant.
  7. Eventuelt, forslag kan ikke tages til afstemning.

Ekstraordinært årsmøde kan når som helst indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes, hvis 1/3 af Nedsatsyn.dk medlemmer skriftligt forlanger det.

§ 7 Bestyrelse og tegningsforhold
Bestyrelsen forestår Nedsatsyn.dk’s drift mellem årsmøderne, og vælges af og blandt de af Nedsatsyn.dk’s medlemmer, der er mødt op til årsmødet eller ved fuldmagt.
Bestyrelsen består af min. 3 medlemmer. Derudover vælges mindst 1 suppleant. Bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på 2 år. Suppleanter vælges for 1 år af gangen.
En suppleant, der indtræder i stedet for et bestyrelsesmedlem, er på valg til førstkommende årsmøde.
Nedsatsyn.dk’s bestyrelse konstituerer sig kort efter årsmødet. Bestyrelsen vælger formand, næstformand og kasserer. Kassereren kan udpeges udenfor bestyrelsen. Det er bestyrelsen, der udpeger vedkommende.
For at være valgbar til bestyrelsen, kræver det, at man er betalende medlem af Nedsatsyn.dk.
Tegningsretten for foreningen Nedsatsyn.dk er kassereren og formanden.

§ 8 Økonomi
Nedsatsyn.dk vil have indtægter fra:
Kontingenter og andre bidrag, såsom donationer, legater og fonde.
Bestyrelsen hæfter ikke personligt for Nedsatsyn.dk’s økonomiske forpligtigelser.
Al arbejde i Nedsatsyn.dk er frivilligt og vederlagsfrit, dog dækkes eventuelle udgifter til fx befordring og forplejning for bestyrelsens medlemmer, så vidt det er muligt i forhold til økonomien i foreningen.

§ 9 Regnskab
Nedsatsyn.dk’s regnskabsår følger kalenderåret.

§ 10 Vedtægter og foreningens opløsning
Vedtægterne kan kun ændres på et ordinært årsmøde, og kun hvis 2/3 del af de på det ordinære årsmøde fremmødte medlemmer stemmer herfor.
Forslag til vedtægtsændringer skal skriftligt afleveres til bestyrelsen min. 14 dage inden mødets afholdelse. Bestyrelsen medtager disse på næste årsmøde.
Skulle der opstå uenighed om tolkning af foreningens vedtægter, er det bestyrelsen, der er den øverste myndighed. Bestyrelsen kan vælge at tage problemstillingen op på et årsmøde.
Nedsatsyn.dk’s opløsning kræver almindeligt flertal blandt de, på det ordinære årsmøde fremmødte medlemmer. Derefter skal der på et ekstraordinære årsmøde ligeledes være almindeligt flertal for en opløsning af foreningen. Ved en opløsning skal foreningens aktiver tilfalde øjenforskningen og det påhviler bestyrelsen at arrangere dette.

Disse vedtægter er vedtaget på årsmødet 27.04.19


This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.