Vedtægter

§ 1 Navn
Foreningens navn: Nedsatsyn.dk

§ 2 Formål
Nedsatsyn.dk har til formål at udføre frivilligt arbejde til fordel for personer med nedsat syn og alle med interesse for synsområdet i Danmark. Foreningens arbejde er ikke kommercielt og af almennyttig karakter.

§ 3 Medlemmer
Nedsatsyn.dk består af 4 medlemstyper. Medlemskab gælder 1 år fra betalingsdatoen og er uopsigeligt. For hvert medlemskab gælder følgende:

Medlem:
Får 4 – 6 nyhedsbreve årligt i din indbakke Mulighed for at deltage i arrangementer, enten gratis eller mod en lille egenbetaling Har stemmeret på det årlige årsmøde. Kan være med til at skabe en forening til gavn for alle med nedsat syn Bliver opdateret på hvad der sker på hjælpemiddelsfronten, da vi er i tæt dialog med førende leverandører Får specielle medlemstilbud Er med til at synliggøre problemstillinger som svagtseende i din dagligdag.
Kan være med til at skabe et socialt netværk blandt svagtseende på tværs af øjensygdomme

Husstandsmedlem:
Får 4 – 6 nyhedsbreve årligt i din indbakke Mulighed for at deltage i arrangementer, enten gratis eller mod en lille egenbetaling Husstanden har stemmeret med 1 stemme på det årlige årsmøde. Kan være med til at skabe en forening til gavn for alle med nedsat syn Bliver opdateret på hvad der sker på hjælpemiddelsfronten, da vi er i tæt dialog med førende leverandører Får specielle medlemstilbud Er med til at synliggøre problemstillinger som svagtseende i din dagligdag Kan være med til at skabe et socialt netværk blandt svagtseende på tværs af øjensygdomme

Støttemedlem: 
Alle kan være støttemedlem Støtter foreningen Nedsatsyn.dk Støtter en god sag Får 4 – 6 nyhedsbreve årligt i din indbakke Vil blive inviteret og kan deltage i arrangementer mod betaling

Firmamedlemsskab, organisationer, andre foreninger:
Når der afholdes arrangementer, vil det være muligt at 10 ansatte kan deltage gratis, eller mod en lille egenbetaling. Har kun 1 stemme på årsmødet. Får mulighed for at blive nævnt på vores hjemmeside Kan komme med nyheder, der vil blive offentliggjort i vores nyhedsbreve Får 4-6 nyhedsbreve årligt i jeres indbakke

§ 4 Årsmøde
Årsmødet er Nedsatsyn.dk’s øverste myndighed, og består af foreningens medlemmer. Ordinært årsmøde afholdes en gang årligt i i første kvartal og indkaldes af bestyrelsen.
Der skal skriftligt indkaldes til årsmøde 4 uger før afholdelsen. Der annonceres på foreningens forskellige platforme.

Årsmødets dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent og stemmetæller.
  2. Bestyrelsens beretning fremlægges til debat og godkendelse.
  3. Beretningen beskriver Nedsatsyn.dk’s aktiviteter i det forgangne år.
  4. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.
  5. Fastsættelse af kontingent.
  6. Behandling af indkomne forslag.
  7. Valg af bestyrelse og suppleant samt revisor.
  8. Eventuelt, forslag kan ikke godkendes.

Ekstraordinært årsmøde kan når som helst indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes, hvis 1/3 af Nedsatsyn.dk medlemmer skrifteligt forlanger det.

§ 5 Bestyrelse og tegningsforhold
Bestyrelsen forestår Nedsatsyn.dk’s drift mellem årsmøderne, og vælges af og blandt de af Nedsatsyn.dk’s medlemmer, der er mødt op til årsmødet.

Bestyrelsen består af 3 eller 5 medlemmer. Der udover vælges 1 supplant. Bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på 2 år. Suppleanter vælges for 1 år af gangen.

En suppleant der indtræder i stedet for et bestyrelsesmedlem, men er på valg til førstkommende årsmøde.

Nedsatsyn.dk’s bestyrelse konstituerer sig kort efter årsmødet. Bestyrelsen vælger formand, næstformand og kasserer. Kassereren kan udpeges udenfor bestyrelsen. Det er bestyrelsen der udpeger vedkommende.

For at være valgbar til bestyrelsen, kræver det at man er betalende medlem af Nedsatsy.dk, enten som husstandsmedlem, firmamedlem eller almindelig medlem

Tegningsretten for foreningen Nedsatsyn.dk er kasseren og den til tiden siddende formand.

§ 6 Økonomi Nedsatsyn.dk vil have indtægter fra:
– Kontingenter.
– Andre bidrag, såsom donationer, legater og fonde.

Bestyrelsen hæfter ikke personligt for Nedsatsyn.dk’s økonomiske forpligtigelser.

Al arbejde i Nedsatsyn.dk er frivilligt og vederlagsfrit, dog dækkes eventuelle udgifter til fx befordring og forplejning for bestyrelsens medlemmer, så vidt det er muligt i forhold til økonomien i foreningen.

§ 7 Regnskab Nedsatsyn.dk’s regnskab følger kalenderåret.

§ 8 Vedtægter og foreningens opløsning Vedtægterne kan kun ændres på et ordinært årsmøde, og kun hvis 2/3 del af de på det ordinære årsmødet fremmødte medlemmer stemmer herfor.

Nedsatsyn.dk’s opløsning kræver ligeledes 2/3 flertal blandt de, på det ordinære eller ekstraordinære årsmødet, fremmødte medlemmer. Ved en evt. opløsning skal foreningens aktiver tilfalde øjenforskningen.

Vedtægter godkendt på årsmøde den 7. april 2018